بیابان (منتشر نمی شود) (JBIABAN) - فرایند پذیرش مقالات