بیابان (منتشر نمی شود) (JBIABAN) - راهنمای نویسندگان