بیابان (منتشر نمی شود) (JBIABAN) - اهداف و چشم انداز