شماره‌های پیشین نشریه

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر-دانشگاه تهران

سردبیر