بیابان (منتشر نمی شود) (JBIABAN) - واژه نامه اختصاصی